بکندباز

تابع ‎asinh()‎‎ در ‎C++‎

معکوس سینوس هایپربولیک x را بر می گرداند.

این تابع x برعکس تابع سینوس هایپربولیک است.

/* asinh example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* asinh, exp, cosh */

int main ()
{
double param, result;
param = exp(2) - cosh(2);
result = asinh(param) ;
printf ("The area hyperbolic sine of %f is %f.n", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم معکوس سینوس هایپربولیک آن محاسبه شود.

مقدار خروجی

معکوس سینوس هایپربولیک x


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*