بکندباز

تابع ‎exp2()‎‎ در ‎C++‎

تابع نمایی مبنای 2 را برای x بر می گرداند، که 2 به توان x محاسبه می شود: 2x

/* exp2 example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* exp2 */

int main ()
{
double param, result;
param = 8.0;
result = exp2 (param);
printf ("2 ^ %f = %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار توان

مقدار خروجی

2 که به توان x رسیده است.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*