بکندباز

تابع ‎isinf()‎‎ در ‎C++‎

اینکه آیا x یک مقدار بینهایت است یا خیر را مشخص می کند. (بینهایت مثبت یا بینهایت منفی)
/* isinf example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* isinf, sqrt */

int main()‎
{
printf ("isinf(0.0): %dn",isinf(0.0));
printf ("isinf(1.0/0.0): %dn",isinf(1.0/0.0));
printf ("isinf(-1.0/0.0): %dn",isinf(-1.0/0.0));
printf ("isinf(sqrt(-1.0)): %dn",isinf(sqrt(-1.0)));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
یک مقدار ممیز شناور

مقدار خروجی

اگر x بینهایت باشد (شرط درست است) یک مقدار غیر صفر و در غیر اینصورت (شرط نادرست است) صفر را بر می گرداند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*