بکندباز

تابع ‎ldexp()‎‎ در ‎C++‎

حاصلضرب x (مقدار مطلق) در 2 به توان exp (توان) را بر می گرداند.
lexpr(x,exp) = x * 2 exp

/* ldexp example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* ldexp */

int main ()
{
double param, result;
int n;
param = 0.95;
n = 4;
result = ldexp (param , n);
printf ("%f * 2^%d = %fn", param, n, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار ممیز شناور که مقدار مطلق را مشخص می کند.
exp
مقدار توان را مشخص می کند.

مقدار خروجی

تابع زیر را بر می گرداند:

x * 2 exp


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*