بکندباز

تابع ‎log10()‎‎ در ‎C++‎

لگاریتم معمول (مبنای 10) x را بر می گرداند.
/* log10 example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* log10 */

int main ()
{
double param, result;
param = 1000.0;
result = log10 (param);
printf ("log10(%f) = %fn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم لگاریتم آن محاسبه شود.
اگر آرگومان منفی باشد خطای دامنه اتفاق می افتد.

مقدار خروجی

لگاریتم معمول x

اگر x منفی باشد خطای دامنه اتفاق می افتد.
Iاگر x صفر باشد، ممکن است خطای قطبی اتفاق افتد. (بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*