بکندباز

تابع ‎modf()‎‎ در ‎C++‎

x را به بخش صحیح و کسری تقسیم می کند.قسمت صحیح در شیئ که توسط intpart اشاره می شود ذخیره شده و بخش کسری توسط تابع بازگردانده می شود.

هر دو قسمت با x هم علامت هستند.

/* modf example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* modf */

int main ()
{
double param, fractpart, intpart;
param = 3.14159265;
fractpart = modf (param , &intpart);
printf ("%f = %f + %f n", param, intpart, fractpart);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار ممیز شناور برای تقسیم بندی قسمت ها را مشخص می کند.
intpart
اشاره گر به یک شئ (از نوع x) که در آن بخش صحیح با همان علامت x ذخیره می شود.

مقدار خروجی

قسمت کسری x با همان علامت


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*