بکندباز

تابع ‎pow()‎‎ در ‎C++‎

مقدار پایه ای که به توان نمایی رسیده است را بر می گرداند.baseexponent

/* pow example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* pow */

int main ()
{
printf ("7 ^ 3 = %fn", pow (7.0, 3.0) );
printf ("4.73 ^ 12 = %fn", pow (4.73, 12.0) );
printf ("32.01 ^ 1.54 = %fn", pow (32.01, 1.54) );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

base
مقدار پایه.
exponent
مقدار توان.

مقدار خروجی

حاصل افزایش پایه به توان نمایی

اگر پایه، منفی is finite و توان is finite  باشد (ولی یک مقدار صحیح نباشند) خطای دامنه اتفاق می افتد.

اگر پایه و توان هر دو صفر باشند، ممکن است در برخی پیاده سازی های کتابخانه باعث ایجاد خطای دامنه شوند.

اگر پایه صفر و توان منفی باشد ممکن است باعث ایجاد خطای دامنه یا خطای قطبی شود. (یا هیچ خطایی اتفاق نیفتد، بسته به نوع پیاده سازی کتابخانه)

اگر نتیجه خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد بطوری که نتوان آن را با مقداری از نوع بازگشتی نشان داد، ممکن است باعث ایجاد خطای محدوده شود.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*