بکندباز

تابع ‎signbit()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا علامت x منفی است یا نه.

می توان این تابع را برای مقادیر بینهایت، NaN و صفر نیز استفاده کرد. ( اگر صفر بدون علامت باشد، مثبت در نظر گرفته شود)

/* signbit example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* signbit, sqrt */

int main()‎
{
printf ("signbit(0.0): %dn",signbit(0.0));
printf ("signbit(1.0/0.0): %dn",signbit(1.0/0.0));
printf ("signbit(-1.0/0.0): %dn",signbit(-1.0/0.0));
printf ("signbit(sqrt(-1.0)): %dn",signbit(sqrt(-1.0)));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار ممیز شناور

مقدار خروجی

اگر علامت x منفی باشد یک مقدار غیر از صفر (شرط درست است) و در غیر اینصورت (شرط نادرست است) صفر را بر می گرداند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*