بکندباز

جایگزین کردن چند کاراکتر مختلف به طور همزمان در پایتون

با داشتن نگاشت کاراکترهایی که باید با مقادیر متناظر جایگزین شوند، می خواهیم همه جایگزین‌ها را در یک خط انجام دهیم.

ورودی فرضی: test_str = 'backendbaz is best', map_dict = {'e':'1', 'b':'6'} 
Output : 6ack1nd6az is 61st 
توضیح: همه حروف e باعدد 1 و همه حروف b با عدد 6 جایگزین شده اند.

 

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*