آموزش جاوا

متد format()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد format() آشنا می شویم. متد format() یک رشته را بر اساس آرگومان ارسال شده فرمت کرده و رشته فرمت شده را برمی گرداند. مثال class Main { public static void […]

متد toCharArray()‎ در جاوا

متد toCharArray() رشته را به آرایه ای از کاراکتر ها تبدیل می کند و آن را برمی گرداند. سینتکس متد toCharArray() به صورت زیر است: string.toCharArray() در اینجا، stringیک شی از Stringکلاس است. پارامترهای toCharArray(). متد toCharArray() هیچ پارامتری را نمی گیرد. مقدار […]

متد subSequence()‎ در جاوا

متد subSequence() یک دنباله کاراکتری (قسمتی از یک رشته) را از رشته برمی گرداند. سینتکس متد subSequence() به صورت زیر است: string.subSequence(int startIndex, int endIndex) در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست. پارامترهای subSequence(). متد subSequence() دو پارامتر دارد. startIndex – […]

متد replaceFirst()‎ در جاوا

متد replaceFirst() اولین زیررشته ای که با regex گفته شده مطابقت داشته باشد را با یک رشته دیگر جایگزین می کند. سینتکس متد replaceFirst() به صورت زیر است: string.replaceFirst(String regex, String replacement) در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست. پارامترهای replaceFirst(). […]

متد join()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد join() آشنا می شویم. متد join() عناصر داده شده را با استفاده از جداکننده ای که مشخص شده به هم وصل کرده و یک رشته را برمی گرداند . مثال class […]

متد hashCode()‎ در جاوا

متد hashCode() یک کد هش برای رشته ساخته و برمی گرداند. کد هش یک عدد (آدرس حافظه شیء) است که از سمت هر شیء تولید می شود، (نه فقط رشته ها). این عدد برای ذخیره یا بازیابی سریع اشیاء در […]

متد contentEquals()‎ در جاوا

متد contentEquals() بررسی می کند که آیا محتوای String با charSequence یا StringBuffer مشخص شده برابر است یا خیر. سینتکس متد contentEquals() به صورت زیر است: string.contentEquals(StringBuffer sb) string.contentEquals(charSequence cs) در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست. پارامترهای contentEquals(). متد […]

متد getBytes()‎ در جاوا

متد getBytes() رشته را به دنباله ای از بایت ها رمزگذاری می کند و آن را در یک آرایه بایت ذخیره می کند. سینتکس متد getBytes() عبارت است از: string.getBytes() string.getBytes(Charset charset) string.getBytes(String charsetName) در اینجا، string یک شیء از کلاس […]

متد intern()‎ در جاوا

متد intern() یک نمایش متعارف از شیء رشته را برمی گرداند. سینتکس متد intern() به صورت زیر است: string.intern() در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست. پارامترهای intern(). متد intern() هیچ پارامتری را نمی گیرد. مقدار بازگشتی متد intern() یک […]

متد isEmpty()‎ در جاوا

متد isEmpty() بررسی می کند که آیا رشته خالی است یا خیر. سینتکس متد isEmpty()به صورت زیر است: string.isEmpty() در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست. پارامترهای isEmpty() متد isEmpty() هیچ پارامتری را نمی گیرد. مقدار بازگشتی متد isEmpty() اگر […]

متد endsWith()‎ در جاوا

متد endsWith()بررسی می کند که آیا رشته با رشته مشخص شده به پایان می رسد یا خیر. سینتکس متد endsWith()به صورت زیر است: string.endsWith(String str) در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست. پارامترهای endsWith(). متد endsWith() یک پارامتر واحد می […]

متد startsWith()‎ در جاوا

در این آموزش با کمک مثال هایی با متد startsWith() آشنا می شویم. متد startsWith() بررسی می کند که آیا رشته اصلی ما با رشته مشخص شده شروع می شود یا خیر. مثال class Main { public static void main(String[] […]