cmath

تابع ‎islessequal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x کوچکتر یا مساوی y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x<=y  چنین […]

تابع ‎isless()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x کوچکتراز y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x<y  چنین هشداری را […]

تابع ‎isgreaterequal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x بزرگتر یا مساوی y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x=>y  چنین […]

تابع ‎isgreater()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x بزرگتر از y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x>y  چنین هشداری را […]

تابع ‎abs()‎‎ در ‎C++‎

قدر مطلق(abs) x را بر می گرداند: |x|این سرآیندهای ساده abs مختص ++c هستند. در زبان C، قدر مطلق (abs) در <stdlib.h> اعلان می شود. ( و روی مقادیری از نوع int عمل می کنند)از 11++c به بعد، سرآیندهای دیگری […]

تابع ‎fmax()‎‎ در ‎C++‎

آرگومان بزرگتر را از بین x و y بر می گرداند. (یا x یا y) اگر یکی از آرگومان ها NaN باشد، آرگومان دیگر برگردانده می شود. /* fmax example */ #include <stdio.h>/* printf */ #include <math.h>/* fmax */ int […]

تابع ‎fmin()‎‎ در ‎C++‎

آرگومان کوچکتر  را از بین x و y بر می گرداند. (یا x یا y) اگر یکی از آرگومان ها NaN باشد،  آرگومان دیگر برگردانده می شود. /* fmin example */ #include <stdio.h>/* printf */ #include <math.h>/* fmin */ int […]

تابع ‎islessgreater()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که x کوچکتر یا بزرگتر از y است یا نه.اگر یک یا هر دو آرگومان برابر NaN باشند تابع مقدار false را بر می گرداند ولی  هیچگونه ارور FE_INVALID را گزارش نمی دهد. (توجه داشته باشید که […]

تابع ‎isfinite()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x مقدار بینهایت است یا خیر. هر مقدار ممیز شناوری که نه بینهایت و نه NaN ( یک عدد نباشد) باشد متناهی محسوب می شود. /* isfinite example */ #include <stdio.h>/* printf */ #include <math.h>/* […]

تابع ‎isinf()‎‎ در ‎C++‎

اینکه آیا x یک مقدار بینهایت است یا خیر را مشخص می کند. (بینهایت مثبت یا بینهایت منفی) /* isinf example */ #include <stdio.h>/* printf */ #include <math.h>/* isinf, sqrt */ int main()‎ { printf ("isinf(0.0): %dn",isinf(0.0)); printf ("isinf(1.0/0.0): %dn",isinf(1.0/0.0)); […]

تابع ‎isnormal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x عددی نرمال است یا نه. (مثلا بینهایت، NaN، صفر یا غیر نرمال نباشد) /* isnormal example */ #include <stdio.h>/* printf */ #include <math.h>/* isnormal */ int main()‎ { printf ("isnormal(1.0): %dn",isnormal(1.0)); printf ("isnormal(0.0): %dn",isnormal(0.0)); […]

تابع ‎signbit()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا علامت x منفی است یا نه. می توان این تابع را برای مقادیر بینهایت، NaN و صفر نیز استفاده کرد. ( اگر صفر بدون علامت باشد، مثبت در نظر گرفته شود) /* signbit example */ […]